• ارائه مشاوره در خصوص امن سازی سیستم های کنترل صنعتی SCADA
 • ارائه دوره های آموزشی تخصصی امنیت سیستم های کنترل صنعتی مبتنی بر سرفصلهای رسمی SANS
 • ارائه مشاوره تخصصی درپیاده سازی استانداردهای امنیتی در سیستمهای کنترل
 • ارائه کننده Firewallهای صنعتی

 

با فایروال صنعتی چه قابلیت هایی ایجاد می شود؟
 • امکان کنترل و مانیتور ترافیک در اجزای مختلف شبکه صنعتی بویژه میان PLC و Deviceها و Zoneهای مختلف.
 • مقایسه ترافیک عبوری با Policyهای تعریف شده از قبل و کشف موارد مشکوک
 • ثبت Log و ممانعت از عبور ترافیکهای مشکوک.
 • امکان تشخیص هویت کاربران به منظور دسترسی به Deviceهای حساس
 • مسدود سازی تمامی ترافیک های نا معتبر.
 • Enforce destination authorization
 • Monitor and log system events
 • Monitor in and out traffic and disallow unauthorized communications
 • ممانعت از پروتکلهای ناامن جهت تبادل اطلاعات بین شبکه کنترل و شبکه IT
 • قابلیت Zone بندی در سیستم کنترل
 • IPS صنعتی
 • امکان تشخیص و اعمال Policy روی پروتکلهای صنعتی

 

برای مشاوره رایگان در انتخاب Firewall صنعتی با ما تماس بگیرید.